Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2

Do zadań Referatu  Inwestycji i Zamówień Publicznych należy w szczególności:

1) prowadzenie spraw dotyczących planowania i zagospodarowania przestrzennego gminy, a w szczególności:

a) przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy zwanego dalej "studium" i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy zwanego dalej "planem miejscowym" oraz sporządzenia projektów tych dokumentów,

b) opiniowania i uzgadniania projektu studium i projektu planu miejscowego,

c) uchwalania studium i planu miejscowego oraz dokonywania ich zmian,

d) dokonywania analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, oceniania postępu w opracowywaniu planów miejscowych i opracowywania wieloletnich programów ich sporządzania,

e) ustalania opłat w przypadku zbywania nieruchomości, której wartość wzrosła w związku z uchwaleniem lub zmianą planu miejscowego,

f) roszczeń finansowych wynikających z ustaleń planu miejscowego,

g) opiniowania zgodności podziału nieruchomości z ustaleniami planu miejscowego,

h) wydawania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym i decyzji o warunkach zabudowy oraz stwierdzania ich wygaśnięcia,

i) wydawania decyzji nakazujących właścicielom lub użytkownikom wieczystym nieruchomości wstrzymanie użytkowania terenu lub przywrócenie poprzedniego sposobu zagospodarowania w przypadku zmiany zagospodarowania terenu bez uzyskania decyzji o warunkach zabudowy,

j) przenoszenia decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby,

k) wydawania wypisów i wyrysów ze studium oraz z planu miejscowego,

l) prowadzenia rejestru wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym oraz rejestru wydanych decyzji o ustaleniu warunków zabudowy,

ł) prowadzenia rejestru planów miejscowych oraz wniosków o ich sporządzenie lub zmianę oraz gromadzenie materiałów z nimi związanych i przechowywanie ich oryginałów;

2) wydawanie i zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz przenoszenie ich na rzecz innych podmiotów,

3) prowadzenie spraw z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, a w szczególności:

a) prowadzenie gminnej ewidencji zabytków,

b) przyjmowanie zawiadomień o odkrytych lub przypadkowo znalezionych przedmiotach, co do których istnieje przypuszczenie, że są one zabytkami i przekazywanie ich wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków,

c) sporządzenie gminnego programu opieki nad zabytkami i sprawozdań z jego realizacji;

4) prowadzenie spraw dotyczących cmentarzy, a w szczególności:

a) zakładania, rozszerzania, utrzymywania i zamykania cmentarzy komunalnych,

b) wydawania decyzji o użyciu terenu cmentarnego na inny cel po upływie 40 lat od dnia ostatniego pochowania zwłok na cmentarzu,

c) organizowania sprawowania opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi;

5) prowadzenie spraw z zakresu geologii i górnictwa, a w szczególności:

a) przyjmowanie zgłoszeń zamiaru zamiaru rozpoczęcia robót geologicznych,

b) wydawanie opinii i dokonywanie uzgodnień określonych przepisami prawa;

6) prowadzenie spraw dotyczących zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe a w szczególności:

a) planowania i organizacji zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy,

b) planowania oświetlenia znajdujących się na terenie gminy miejsc publicznych oraz dróg gminnych i dróg powiatowych;

7) przygotowywanie wniosków o ustalenie, zmianę lub zniesienie urzędowych nazw miejscowości i ich części składowych oraz obiektów fizjograficznych,

8) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem opinii w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg powiatowych oraz w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg powiatowych;

9) prowadzenie ewidencji dróg gminnych, obiektów mostowych, tuneli i przepustów oraz udostępnianie ich na żądanie upoważnionych organów;

10) prowadzenie spraw z zakresu:

a) zaliczania dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalania przebiegu istniejących dróg gminnych,

b) planowania rozwoju sieci drogowej,

c) budowy, przebudowy, remontów, utrzymania, ochrony dróg gminnych, dróg wewnętrznych i drogowych obiektów inżynierskich oraz finansowania tych zadań;

11) prowadzenie spraw dotyczących osuwisk na terenie gminy Jodłowa;

12) współdziałanie w pozyskiwaniu dodatkowych środków finansowych na realizację inwestycji gminnych i remontów;

13) sporządzanie przedmiarów robót i kosztorysowanie planowanych do wykonania prac z zakresu inwestycji gminnych i remontów;

14) przygotowywanie i kompletowanie dokumentów do wydania pozwolenia na budowę dla inwestycji gminnych;

15) prowadzenie spraw związanych z realizacją inwestycji gminnych i remontów oraz ich rozliczeniem;

16) zgłaszanie rozpoczęcia i zakończenia budowy inwestycji realizowanych przez gminę;

17) przygotowywanie i kompletowanie dokumentów do zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych objętych zgłoszeniem;

18) udział w odbiorach prac wykonywanych przez wykonawców;

19) nadzór nad prawidłowym wykorzystaniem środków przez sołectwa i rozliczanie tych środków;

20) prowadzenie spraw z zakresu bieżącego utrzymania oraz eksploatacji budynków i obiektów mienia komunalnego, w tym dotyczących bieżących remontów, konserwacji, zaopatrzenia w energię elektryczną, gaz, wodę, zapewnienia łączności telefonicznej;

21) prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej ;

22) prowadzenie spraw dotyczących  usług hotelarskich;

23) współpraca z Inspektorem Ochrony Danych oraz gromadzenie i przechowywanie dokumentów z zakresu ochrony danych osobowych w Urzędzie zgodnie z jego zaleceniami;

24) wykonywanie zadań z zakresu zamówień publicznych, a w szczególności:

a) uczestniczenie w czynnościach wyłaniających wykonawcę robót budowlanych, usługowych lub dostawcę dóbr,

b) zbieranie dokumentów niezbędnych do prowadzenia postępowania o zamówienie publiczne,

c) współuczestniczenie w wyborze oferenta we wstępnej kwalifikacji dostawców lub wykonawców,

d) prowadzenie dokumentacji podstawowych czynności związanych z postępowaniem o zamówienie publiczne,

e) prowadzenie ewidencji zamówień publicznych a w szczególności gromadzenie informacji o zamówieniach publicznych, zawartych umowach, opisywanie rachunków i faktur, analizowanie zamówień,

f) organizowanie i uczestniczenie w postępowaniu przetargowym,

g) rozpisywanie przetargów,

h) przygotowywanie materiałów, uczestniczenie w czynnościach związanych z trybem rozpatrywania protestów i odwołań.


Osoby odpowiedzialne:
Kierownik Referatu
mgr inż. Maria Trojan
Tel: 14 630 20 13
14 683 30 53 wew. 113

Zadania :

 1. koordynowanie pracami oraz odpowiedzialność za funkcjonowanie Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych

 2. czuwanie nad prawidłowym przebiegiem przetargów i prawidłową pracą komisji przetargowej zgodnie z regulaminem pracy komisji

 3. prowadzenie spraw z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, a w szczególności:
  a)prowadzenie gminnej ewidencji zabytków,
  b) przyjmowanie zawiadomień o odkrytych lub przypadkowo znalezionych przedmiotach, co do których istnieje przypuszczenie, że są one zabytkami i przekazywanie ich wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków,
  c)sporządzenie gminnego programu opieki nad zabytkami i sprawozdań z jego realizacji;

 4. prowadzenie spraw dotyczących cmentarzy, a w szczególności:
  a)zakładania, rozszerzania, utrzymywania i zamykania cmentarzy komunalnych,
  b)wydawania decyzji o użyciu terenu cmentarnego na inny cel po upływie 40 lat od dnia ostatniego pochowania zwłok na cmentarzu,
  c)organizowania sprawowania opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi;

 5. prowadzenie spraw z zakresu geologii i górnictwa, a w szczególności:
  a)przyjmowanie zgłoszeń zamiaru rozpoczęcia robót geologicznych,
  b)wydawanie opinii i dokonywanie uzgodnień określonych przepisami prawa;

 6. prowadzenie spraw dotyczących zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, a w szczególności:
  a)planowania i organizacji zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy,
  b)planowania oświetlenia znajdujących się na terenie gminy miejsc publicznych oraz dróg gminnych i dróg powiatowych;

 7. przygotowywanie wniosków o ustalenie, zmianę lub zniesienie urzędowych nazw miejscowości i ich części składowych oraz obiektów fizjograficznych,

 8. prowadzenie spraw związanych z realizacją inwestycji gminnych i remontów oraz ich rozliczaniem z wyjątkiem inwestycji i remontów drogowych

 9. przygotowywanie i kompletowanie dokumentów do wydania pozwolenia na budowę dla inwestycji gminnych z wyjątkiem inwestycji drogowych

 10. zgłaszanie rozpoczęcia i zakończenia budowy inwestycji realizowanych przez gminę z wyjątkiem inwestycji drogowych

 11. przygotowywanie i  kompletowanie dokumentów do zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych objętych zgłoszeniem z wyjątkiem robót drogowych

 12. udział w odbiorach prac wykonywanych przez wykonawców.Stanowisko ds.inwestycji
Sławomir Myszkowski
Tel: 146302017

1)prowadzenie spraw związanych z wydawaniem opinii w sprawie zaliczenia dróg do

kategorii dróg powiatowych oraz w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg

powiatowych,

2)prowadzenie ewidencji dróg gminnych, obiektów mostowych, tuneli i przepustów oraz

udostępnianie ich na żądanie uprawnionych organów, 

3)prowadzenie spraw z zakresu :

a) zaliczania dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalania przebiegu istniejących dróg

gminnych,

b) planowania rozwoju sieci drogowej,

c) budowy, przebudowy, remontów, utrzymania, ochrony dróg gminnych, dróg

wewnętrznych i  drogowych obiektów inżynierskich oraz finansowania i rozliczania tych

zadań,

4)współdziałanie w pozyskiwaniu dodatkowych środków finansowych na realizację

inwestycji gminnych i remontów,

5)przygotowywanie i kompletowanie dokumentów do wydania pozwolenia na budowę dla

inwestycji drogowych,

6)zgłaszanie rozpoczęcia i  zakończenia budowy inwestycji drogowych  realizowanych

przez Gminę,

7)przygotowywanie i kompletowanie dokumentów do zgłoszenia rozpoczęcia robót

drogowych objętych zgłoszeniem,

8)udział w odbiorach prac wykonywanych przez wykonawców,

9)nadzór nad prawidłowym wykorzystaniem środków przez sołectwa i rozliczanie tych

środków,

10)sporządzanie przedmiarów robót i kosztorysowanie planowanych do wykonania prac z

zakresu inwestycji gminnych i remontów,

11)prowadzenie spraw dotyczących osuwisk na terenie gminy Jodłowa,

12)prowadzenie spraw z zakresu bieżącego utrzymania oraz eksploatacji budynków i

obiektów mienia komunalnego, w tym dotyczących bieżących remontów,konserwacji,

zaopatrzenia w energię elektryczną, gaz, wodę, zapewnienia łączności telefonicznej.


referent
Damian Mikrut
Tel: 14 6302013

  Zadania:

 1. prowadzenie spraw  dotyczących planowania  i zagospodarowania przestrzennego gminy a w szczególności:
  a)przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy zwanego dalej "studium" i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy zwanego dalej "planem miejscowym" oraz sporządzenia projektów tych dokumentów,
  b)opiniowania i uzgadniania projektu studium i projektu planu miejscowego,
  c)uchwalania studium i planu miejscowego oraz dokonywania ich zmian,
  d)dokonywania analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, oceniania postępu w opracowywaniu planów miejscowych i opracowywania wieloletnich programów ich sporządzania,
  e)ustalania opłat w przypadku zbywania nieruchomości, której wartość wzrosła w związku z uchwaleniem lub zmianą planu miejscowego,
  f)roszczeń finansowych wynikających z ustaleń planu miejscowego,
  g)opiniowania zgodności podziału nieruchomości z ustaleniami planu miejscowego,
  h)wydawania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym i decyzji o warunkach zabudowy oraz stwierdzania ich wygaśnięcia,
  i)wydawania decyzji nakazujących właścicielom lub użytkownikom wieczystym nieruchomości wstrzymanie użytkowania terenu lub przywrócenie poprzedniego sposobu zagospodarowania w przypadku zmiany zagospodarowania terenu bez uzyskania decyzji o warunkach zabudowy,
  j)przenoszenia decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby,
  k)wydawania wypisów i wyrysów ze studium oraz z planu miejscowego,
  l)prowadzenia rejestru wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym oraz rejestru wydanych decyzji o ustaleniu warunków zabudowy,
  ł)prowadzenia rejestru planów miejscowych oraz wniosków o ich sporządzenie lub zmianę oraz gromadzenie materiałów z nimi związanych i przechowywanie ich oryginałów;

 2. wydawanie i zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz przenoszenie ich na rzecz innych podmiotów;

 3. udział w odbiorach prac wykonywanych przez wykonawców.Informacje wprowadziła
mgr Elżbieta Stanula
Tel: 14 630 20 08
14 683 30 53 wew. 108


Osoba publikująca: Lucyna Gajda
Data publikacji: 2018-07-26
  Ilość odwiedzin: 1369781