Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
DO URZĘDU STANU CYWILNEGO należy prowadzenie spraw z zakresu:
1) akt stanu cywilnego i związanych z nimi spraw rodzinno-opiekuńczych, a w szczególności:
 a) przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz innych oświadczeń zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2017 r., poz. 682 z późn.zm.) oraz ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.z 2016r.,poz.2064 z późn.zm),
 b) przyjmowanie zapewnień o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
 c) wydawanie zaświadczeń stwierdzających  brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
 d) wydawanie zezwoleń na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu, e) występowanie do sądu o rozstrzygnięcie czy małżeństwo może być zawarte,
 f) wydawanie zaświadczeń, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo,
 g) przyjmowanie zgłoszeń urodzenia oraz zgonu,
 h) rejestracja urodzeń, małżeństw oraz zgonów i innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób,
 i) prowadzenie akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego,
 j) sporządzanie aktów małżeństwa, urodzenia i zgonu,
 k) dokonywanie sprostowania i uzupełniania aktów stanu cywilnego,
 l) unieważnianie aktów stanu cywilnego w przypadkach określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego,
ł) wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego i zaświadczeń z rejestru stanu cywilnego oraz innych zaświadczeń zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego,
m) wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu rejestracji stanu cywilnego,
n) występowanie o nadanie i zmianę numeru PESEL w przypadkach określonych w przepisach prawa dotyczących ewidencji ludności,
o) dokonywanie rejestracji danych w rejestrze stanu cywilnego i rejestrze PESEL
p) unieważnianie dowodów osobistych osób zmarłych i wprowadzanie do Rejestru Dowodów Osobistych informacji o dacie i przyczynie ich unieważnienia,
r) prowadzenie korespondencji w sprawach USC z placówkami polskimi za granicą i placówkami obcych państw w Polsce oraz wykonywanie innych zadań wynikających z umów międzynarodowych z zakresu USC;
2) postępowania cywilnego, a w tym:
a) zawiadamianie sądu opiekuńczego o zdarzeniu uzasadniającym wszczęcie postępowania z urzędu,
b) przyjmowanie pism sądowych w przypadku niemożności doręczenia ich adresatowi,
 c) składanie na wezwanie sądu urzędowo poświadczonych odpisów dokumentów w celu odtworzenia akt sądowych,
 d) przyjmowanie obwieszczeń,
e) prowadzenie spraw dotyczących:
 - ustanowienia pełnomocnika w sprawach o ustalenie i zaprzeczenie pochodzenia dziecka i o roszczenia alimentacyjne,
 - ustanowienia pełnomocnika w sprawach o przysposobienie,
f) wywieszanie w swojej siedzibie ogłoszeń o ustanowieniu kuratora dla strony, której miejsce pobytu nie jest znane,
g) przyjmowanie ustnych oświadczeń ostatniej woli spadkodawcy;
3) zmiany imion i nazwisk;
4) działalności gospodarczej, a w szczególności związanych z :
a) przyjmowaniem, przekształcaniem na postać elektroniczną i przesyłaniem wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, żądań, zgłoszeń, wniosków i zmian, o których mowa w art. 6 ust. 3 i 4, oraz wniosków, o których mowa w art. 39 ust.2 ustawy z dnia 6 marca 2018r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz.U.poz 647),
b) wydawaniem, odmową wydania, zmianą i cofaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i pobieraniem opłaty za korzystanie z tych zezwoleń,
c) wydawaniem, odmową wydania, zmianą i cofaniem innych zezwoleń i licencji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie określonym przepisami prawa;
5) rozwiązywania problemów alkoholowych, a w szczególności dotyczących:
a) działań na rzecz tworzenia i wzmacniania lokalnej koalicji trzeźwościowej, szukania poparcia dla działań na rzecz zmniejszania rozmiarów problemów alkoholowych,
 b) analizy problemów alkoholowych i stanu zasobów w dziedzinie ich rozwiązywania,
c) koordynacji zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
d) współpracy z instytucjami i organizacjami działającymi w sferze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
e) wdrażania i propagowania na terenie gminy ogólnopolskich i regionalnych kampanii edukacyjnych;
6) przeciwdziałania narkomanii, a w szczególności:
a) analiza problemów narkomanii i stanu zasobów w dziedzinie ich rozwiązywania,
 b) koordynacja zadań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, c) współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi w sferze przeciwdziałania narkomanii,
d) wdrażanie i propagowanie na terenie gminy ogólnopolskich i regionalnych kampanii informacyjnych i edukacyjnych,
e) sporządzanie raportu z wykonania w danym roku Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i efektów jego realizacji oraz informacji z realizacji działań podejmowanych w danym roku, wynikających z realizacji tego Programu;
7) ochrony gruntów rolnych i leśnych, w tym związanych z:
a) przeznaczaniem gruntów na cele nierolnicze i nieleśne,
b) wyłączaniem gruntów z produkcji rolniczej lub leśnej,
c) zapobieganiem degradacji gruntów,
d) opiniowaniem decyzji w sprawach rekultywacji i zagospodarowania gruntów;
 8) gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości, a w szczególności dotyczących:
 a) ewidencjonowania nieruchomości,
b) sprzedaży, zamiany, oddawania w użytkowanie wieczyste, dokonywania darowizny nieruchomości,
 c) oddawania w trwały zarząd nieruchomości,
 d) wydzierżawiania, wynajmowania i użyczania nieruchomości,
 e) przekazywania nieruchomości na cele szczególne,
 f) ustalania cen i opłat za nieruchomości,
 g) nabywania nieruchomości;
9) komunalizacji mienia;
10) podziału nieruchomości;
11) scalenia i podziału nieruchomości;
12) taksacji nieruchomości;
13) rozgraniczania nieruchomości;
14) gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, a w szczególności dotyczących:
a) wynajmowania lokali, w tym lokali socjalnych,
b) wypowiadania umów najmu lokali,
c) zamiany lokali,
d) wynajmowania tymczasowych pomieszczeń;
15) dodatków mieszkaniowych, a w szczególności dotyczących ich przyznawania, odmowy przyznania i wstrzymywania wypłaty;
16) dodatku energetycznego;
17) postępowania w sprawach zgromadzeń;
18) bezpieczeństwa imprez masowych, a w szczególności dotyczących:
a) wydawania zezwoleń na przeprowadzenie imprez masowych,
b) wydawania zakazów przeprowadzenia imprez masowych;
19) wspierania rozwoju sportu.

Osoby odpowiedzialne:
Kierownik USC
Teresa Urban
Tel: 14 630 20 11
14 683 30 53 wew. 111
Prowadzenie spraw z zakresu:
1) akt stanu cywilnego i związanych z nimi spraw rodzinno-opiekuńczych, a w szczególności:
 a) przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz innych oświadczeń zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2017 r., poz. 682 z późn.zm.) oraz ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.z 2018r.,poz.2224),
 b) przyjmowanie zapewnień o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
 c) wydawanie zaświadczeń stwierdzających  brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
 d) wydawanie zezwoleń na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu, e) występowanie do sądu o rozstrzygnięcie czy małżeństwo może być zawarte,
 f) wydawanie zaświadczeń, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo,
 g) przyjmowanie zgłoszeń urodzenia oraz zgonu,
 h) rejestracja urodzeń, małżeństw oraz zgonów i innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób,
 i) prowadzenie akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego,
 j) sporządzanie aktów małżeństwa, urodzenia i zgonu,
 k) dokonywanie sprostowania i uzupełniania aktów stanu cywilnego,
 l) unieważnianie aktów stanu cywilnego w przypadkach określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego,
ł) wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego i zaświadczeń z rejestru stanu cywilnego oraz innych zaświadczeń zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego,
m) wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu rejestracji stanu cywilnego,
n) występowanie o nadanie i zmianę numeru PESEL w przypadkach określonych w przepisach prawa dotyczących ewidencji ludności,
o) dokonywanie rejestracji danych w rejestrze stanu cywilnego i rejestrze PESEL
p) unieważnianie dowodów osobistych osób zmarłych i wprowadzanie do Rejestru Dowodów Osobistych informacji o dacie i przyczynie ich unieważnienia,
r) prowadzenie korespondencji w sprawach USC z placówkami polskimi za granicą i placówkami obcych państw w Polsce oraz wykonywanie innych zadań wynikających z umów międzynarodowych z zakresu USC;
2) postępowania cywilnego, a w tym:
a) zawiadamianie sądu opiekuńczego o zdarzeniu uzasadniającym wszczęcie postępowania z urzędu,
b) przyjmowanie pism sądowych w przypadku niemożności doręczenia ich adresatowi,
 c) składanie na wezwanie sądu urzędowo poświadczonych odpisów dokumentów w celu odtworzenia akt sądowych,
 d) przyjmowanie obwieszczeń,
e) prowadzenie spraw dotyczących:
 - ustanowienia pełnomocnika w sprawach o ustalenie i zaprzeczenie pochodzenia dziecka i o roszczenia alimentacyjne,
 - ustanowienia pełnomocnika w sprawach o przysposobienie,
f) wywieszanie w swojej siedzibie ogłoszeń o ustanowieniu kuratora dla strony, której miejsce pobytu nie jest znane,
g) przyjmowanie ustnych oświadczeń ostatniej woli spadkodawcy;
3) zmiany imion i nazwisk;
4) działalności gospodarczej, a w szczególności związanych z :
a) przyjmowaniem, przekształcaniem na postać elektroniczną i przesyłaniem wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, żądań, zgłoszeń, wniosków i zmian, o których mowa w art. 6 ust. 3 i 4, oraz wniosków, o których mowa w art. 39 ust.2 ustawy z dnia 6 marca 2018r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz.U.poz 647),
b) wydawaniem, odmową wydania, zmianą i cofaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i pobieraniem opłaty za korzystanie z tych zezwoleń,
c) wydawaniem, odmową wydania, zmianą i cofaniem innych zezwoleń i licencji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie określonym przepisami prawa;
5) rozwiązywania problemów alkoholowych, a w szczególności dotyczących:
a) działań na rzecz tworzenia i wzmacniania lokalnej koalicji trzeźwościowej, szukania poparcia dla działań na rzecz zmniejszania rozmiarów problemów alkoholowych,
 b) analizy problemów alkoholowych i stanu zasobów w dziedzinie ich rozwiązywania,
c) koordynacji zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
d) współpracy z instytucjami i organizacjami działającymi w sferze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
e) wdrażania i propagowania na terenie gminy ogólnopolskich i regionalnych kampanii edukacyjnych;
6) przeciwdziałania narkomanii, a w szczególności:
a) analiza problemów narkomanii i stanu zasobów w dziedzinie ich rozwiązywania,
 b) koordynacja zadań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, c) współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi w sferze przeciwdziałania narkomanii,
d) wdrażanie i propagowanie na terenie gminy ogólnopolskich i regionalnych kampanii informacyjnych i edukacyjnych,
e) sporządzanie raportu z wykonania w danym roku Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i efektów jego realizacji oraz informacji z realizacji działań podejmowanych w danym roku, wynikających z realizacji tego Programu.

Zastępca Kierownika USC
mgr Danuta Kaczka
Tel: 14 630 20 10
14 683 30 53 w. 110
Informacje wprowadziła
mgr Elżbieta Stanula
Tel: 14 630 20 08
14 683 30 53 wew. 108


Osoba publikująca: Lucyna Gajda
Data publikacji: 2018-07-26
  Ilość odwiedzin: 1373430