Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     GOSPODARKA
 
  Grupa:   GOSPODARKA
  Nr pozycji   11
  Nazwa pozycji   XIX Sesja Rady Gminy Jodłowa
 

W dniu 7 grudnia 2004 r. o godz. 9:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Jodłowa odbyła się XIX sesja Rady Gminy Jodłowa

porządek obrad był następujący:

 1. Sprawy organizacyjno-porządkowe.
 2. Wnioski i interpelacje radnych i sołtysów oraz wolne wnioski i zapytania.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a/ obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Jodłowa w 2005 roku,
  b/ ustalenia stawek podatku od nieruchomości,
  c/ wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości,
  d/ opłaty administracyjnej za czynności urzędowe,
  e/ ustalenia stawek opłat za świadczenie usług w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych i zasad rozliczania świadczonych usług,
  f/ ustalenia wysokości diet dla radnych,
  g/ zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje,
  h/ dopłat dla taryfowych grup odbiorców usług kanalizacyjnych należnej Gminnemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Jodłowej,
  i/ zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków,
  j/ trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy Jodłowa podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań Gminy, sposobu rozliczania dotacji oraz kontroli wykonywania zadań,
  k/ ustalenia regulaminu określającego kryteria, tryb i wysokość przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Jodłowa,
  l/ zmieniająca uchwałę w sprawie darowizny działek,
  ł/ określenia sposobów sprawienia pogrzebu,
  m/ określenia zasad i kryteriów odpłatności za dożywianie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów,
  n/ szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych zasad częściowego zwolnienia od opłat lub całkowitego zwolnienia oraz trybu ich pobierania,
  o/ zmiany uchwały budżetowej na 2004 rok.
 4. Wyrażenie opinii w sprawie propozycji utworzenia Zespołu Szkół w Jodłowej.
 5. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych i sołtysów.
 6. Oświadczenia radnych.
 7. Sprawy różne.
 
  Data publikacji   2004-12-30


Osoba, która stworzyła pozycję:  mgr Elżbieta Stanula
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 2405475