Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2

 Nazwa pozycji Data
Uchwała Nr V/1/11 Rady Gminy Jodłowa z dnia 17 lutego 2011 r. zmieniająca uchwałę Nr III/90/10 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Dębickiego 2011-04-05
Uchwała Nr V/2/11 Rady Gminy Jodłowa z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie 2011-04-05
Uchwała Nr V/3/11 Rady Gminy Jodłowa z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie udzielenia wsparcia w formie wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie 2011-04-05
Uchwała Nr V/4/11 Rady Gminy Jodłowa z dnia 17 lutego 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2011-04-05
Uchwała Nr V/5/11 Rady Gminy Jodłowa z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Jodłowa a Powiatem Dębickim na dofinansowanie zadania własnego powiatu 2011-04-05
Uchwała Nr V/6/11 Rady Gminy Jodłowa z dnia 17 lutego 2011 r. zmieniająca uchwałę Nr III/99/10 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Dębickiego 2011-04-05
Uchwała Nr V/7/11 Rady Gminy Jodłowa z dnia 17 lutego 2011 r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Jodłowa na 2011 rok 2011-04-05
Uchwała Nr V/8/11 Rady Gminy Jodłowa z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały budżetowej na 2011 rok 2011-04-05
Uchwała Nr V/9/11 Rady Gminy Jodłowa z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2011 rok 2011-04-05
Uchwała Nr V/10/11 Rady Gminy Jodłowa z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Planu Odnowy Miejscowości Dzwonowa 2011-04-05
Uchwała Nr V/11/11 Rady Gminy Jodłowa z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Jodłowa Dolna 2011-04-05
Uchwała Nr V/12/11 Rady Gminy Jodłowa z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Jodłowa Górna 2011-04-05
Uchwała Nr V/13/11 Rady Gminy Jodłowa z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Jodłowa Wisowa 2011-04-05
Uchwała Nr V/14/11 Rady Gminy Jodłowa z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Dębowa 2011-04-05
Uchwała Nr V/15/11 Rady Gminy Jodłowa z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Dęborzyn 2011-04-05
Uchwała Nr V/16/11 Rady Gminy Jodłowa z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Dzwonowa 2011-04-05
Uchwała Nr V/17/11 Rady Gminy Jodłowa z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Zagórze 2011-04-05
Uchwała Nr V/18/11 Rady Gminy Jodłowa z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie załatwienia skargi Pana ****** na bezczynność Wójta Gminy Jodłowa 2011-04-05
Uchwała Nr V/19/11 Rady Gminy Jodłowa z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozmienia z Gminą Dębica w sprawie powierzenia Gminie Dębica zadania publicznego z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi 2011-04-06
Uchwała Nr V/20/11 Rady Gminy Jodłowa z dnia 17 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę Nr IV/2/07 Rady Gminy Jodłowa z dnia 12 lutego 2007r.w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Jodłowa na lata 2007-2011 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy 2011-04-06
Uchwała Nr V/21/11 Rady Gminy Jodłowa z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie zawarcia Porozumienia Międzygminnego pomiędzy Gminą Ostrów i Gminą Jodłowa w sprawie przyjmowania odpadów komunalnych do zagospodarowania i unieszkodliwiania 2011-04-06
Uchwała Nr VI/22/11 Rady Gminy Jodłowa z dnia 21 marca 2011r. w sprawie zmiany planu pracy Rady Gminy Jodłowa na 2011 rok 2011-04-06
Uchwała Nr VI/23/11 Rady Gminy Jodłowa z dnia 21 marca 2011r. uchylająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2011-04-06
Uchwała Nr VI/24/11 Rady Gminy Jodłowa z dnia 21 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2011-04-06
Uchwała Nr VI/25/11 Rady Gminy Jodłowa z dnia 21 marca 2011r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Dębickiego 2011-04-06
Uchwała Nr VI/26/11 Rady Gminy Jodłowa z dnia 21 marca 2011r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011-04-06
Uchwała Nr VI/27/11 Rady Gminy Jodłowa z dnia 21 marca 2011r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin i zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych oraz zasad zwalniania od obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 2011-04-06
Uchwała Nr VI/28/11 Rady Gminy Jodłowa z dnia 21 marca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych na realizację projektu w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Gminę Jodłowa 2011-04-06
Uchwała Nr VI/29/11 Rady Gminy Jodłowa z dnia 21 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu przyznawania stypendium za wyniki w nauce oraz za osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe 2011-04-06
Uchwała Nr VI/30/11 Rady Gminy Jodłowa z dnia 21 marca 2011r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2011 rok 2011-04-06
Uchwała Nr VI/31/11 Rady Gminy Jodłowa z dnia 21 marca 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy funduszu sołeckiego 2011-04-06
Uchwała Nr VI/32/11 Rady Gminy Jodłowa z dnia 21 marca 2011r. w sprawie załatwienia skargi Pani ****** na działalność Wójta Gminy Jodłowa 2011-04-06
Uchwała Nr VII/33/11 Rady Gminy Jodłowa z dnia 12 maja 2011r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jodłowa 2011-05-20
Uchwała Nr VII/34/11 Rady Gminy Jodłowa z dnia 12 maja 2011r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2011 rok 2011-05-20
Uchwała Nr VII/35/11 Rady Gminy Jodłowa z dnia 12 maja 2011r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Jodłowa zo zaciągnięcia zobowiązania finansowego długoterminowego na projekt pn 2011-05-20
Uchwała Nr VII/36/11 Rady Gminy Jodłowa z dnia 12 maja 2011r. w sprawie przystąpienia do realizacji Projektu Nr SPPW/P/2.1.2/09/15 pn 2011-05-20
Uchwała Nr VII/37/11 Rady Gminy Jodłowa z dnia 12 maja 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia zakładu budżetowego 2011-05-20
Uchwała Nr VII/38/11 Rady Gminy Jodłowa z dnia 12 maja 2011r. w sprawie zmiany statutu Gminego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jodłowej 2011-09-25
Uchwała Nr VII/39/11 Rady Gminy Jodłowa z dnia 12 maja 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Jodłowa na 2011 rok 2011-05-20
Uchwała Nr VIII/40/11 Rady Gminy Jodłowa z dnia 14 czerwca 2011r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jodłowa za rok 2010 2011-06-21
Uchwała Nr VIII/41/11 Rady Gminy Jodłowa z dnia 14 czerwca 2011r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Jodłowa za rok 2010 2011-06-21
Uchwała Nr VIII/42/11 Rady Gminy Jodłowa z dnia 14 czerwca 2011r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2011 rok. 2011-06-20
Uchwała Nr VIII/43/11 Rady Gminy Jodłowa z dnia 14 czerwca 2011r. w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Jodłowa" 2011-06-21
Uchwała Nr VIII/44/11 Rady Gminy Jodłowa z dnia 14 czerwca 2011r. w sprawie przyjęcia aktualizacji "Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Jodłowa" 2011-06-21
Uchwała Nr VIII/45/11 Rady Gminy Jodłowa z dnia 14 czerwca 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie prawa użytkowania wieczystego działki oznaczonej nr 599/8 położonej w Dęborzynie, dla której Sąd Rejonowy w Dębicy prowadzi księgę wieczystą Nr RZ1D/00082494/4 2011-06-21
Uchwała Nr VIII/46/11 Rady Gminy Jodłowa z dnia 14 czerwca 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego 2011-06-21
Uchwała Nr VIII/47/11 Rady Gminy Jodłowa z dnia 14 czerwca 2011r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Jodłowa na lata 2011-2021 2011-06-21
Uchwała Nr VIII/48/11 Rady Gminy Jodłowa z dnia 14 czerwca 2011r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Jodłowa 2011-08-02
Uchwała Nr VIII/49/11 Rady Gminy Jodłowa z dnia 14 czerwca 2011r. w sprawie uznania rolnictwa za priorytet polskiej prezydencji w Unii Europejskiej i wyrównania dopłat rolniczych dla Polski 2011-08-02
Uchwała Nr IX/50/11 Rady Gminy Jodłowa z dnia 27 lipca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Jodłowa na 2011 rok 2011-11-29
Uchwała Nr IX/51/11 Rady Gminy Jodłowa z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie zmiany planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jodłowa na 2011 rok 2011-11-29
Uchwała Nr IX/52/11 Rady Gminy Jodłowa z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Jodłowa do zaciągnięcia zobowiązania finansowego długoterminowego na realizację projektu "PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" 2011-11-29
Uchwała Nr IX/53/11 Rady Gminy Jodłowa z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2011 rok 2011-08-10
Uchwała Nr IX/54/11 Rady Gminy Jodłowa z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jodłowa 2011-11-29
Uchwała Nr X/55/11 Rady Gminy Jodłowa z dnia 5 września 2011r. w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników orzekających w sądach powszechnych na kadencję 2012-2015 2011-11-29
Uchwała Nr X/56/11 Rady Gminy Jodłowa z dnia 5 września 2011r. w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników 2011-11-29
Uchwała Nr X/57/11 Rady Gminy Jodłowa z dnia 5 września 2011r. w sprawie przyjęcia aktualizacji "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Jodłowa na lata 2010-2013" 2011-11-29
Uchwała Nr X/58/11 Rady Gminy Jodłowa z dnia 5 września 2011r. w sprawie zaciągnięcia kredtu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Jodłowa 2011-11-29
Uchwała Nr X/59/11 Rady Gminy Jodłowa z dnia 5 września 2011r. zmianiejąca uchwałę Nr X/59/11 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jodłowa 2011-11-29
Uchwała Nr X/60/11 Rady Gminy Jodłowa z dnia 5 września 2011r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2011 rok 2011-09-08
Uchwała Nr XI/61/11 Rady Gminy Jodłowa z dnia 7 października 2011r. w sprawie wyboru ławników do orzekania w sądach powszechnych na kadencję 2012-2015 2011-11-29
Uchwała Nr XI/62/11 Rady Gminy Jodłowa z dnia 7 października 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Jodłowa na 2011 rok 2011-11-29
Uchwała Nr XI/63/11 Rady Gminy Jodłowa z dnia 7 października 2011r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2011 rok 2011-11-29
Uchwała Nr XI/64/11 Rady Gminy Jodłowa z dnia 7 października 2011r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Jodłowa do zaciągnięcia zobowiązania finansowego długoterminowego na zadanie pn "Przebudowa pomieszczeń budynku Nr 1A (Urząd Gminy)" 2011-11-29
Uchwała Nr XI/65/11 Rady Gminy Jodłowa z dnia 7 października 2011r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Jodłowa do zaciągnięcia zobowiązania finansowego długoterminowego na zadania z zakresu rozwoju sportu 2011-11-29
Uchwała Nr XI/66/11 Rady Gminy Jodłowa z dnia 7 października 2011r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Jodłowa 2011-11-29
Uchwała Nr XI/67/11 Rady Gminy Jodłowa z dnia 7 października 2011r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Jodłowa 2011-11-29
Uchwała Nr XI/68/11 Rady Gminy Jodłowa z dnia 7 października 2011r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jodłowa 2011-11-29
Uchwała Nr XII/69/11 Rady Gminy Jodłowa z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Jodłowa na 2012 rok 2011-11-29
Uchwała Nr XII/70/11 Rady Gminy Jodłowa z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Jodłowa w 2012 roku 2011-11-29
Uchwała Nr XII/71/11 Rady Gminy Jodłowa z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości 2011-11-29
Uchwała Nr XII/72/11 Rady Gminy Jodłowa z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Jodłowa 2011-11-29
Uchwała Nr XII/73/11 Rady Gminy Jodłowa z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków 2011-11-29
Uchwała Nr XII/74/11 Rady Gminy Jodłowa z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych 2011-11-29
Uchwała Nr XII/75/11 Rady Gminy Jodłowa z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji w sprawie podatku rolnego 2011-11-29
Uchwała Nr XII/76/11 Rady Gminy Jodłowa z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości 2011-11-29
Uchwała Nr XII/77/11 Rady Gminy Jodłowa z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji w sprawie podatku leśnego 2011-11-29
Uchwała Nr XII/78/11 Rady Gminy Jodłowa z dnia 18 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia aktualizacji 2011-11-29
Uchwała Nr XII/79/11 Rady Gminy Jodłowa z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2011 rok 2011-11-29
Uchwała Nr XII/80/11 Rady Gminy Jodłowa z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jodłowa 2011-11-29
Uchwała Nr XII/81/11 Rady Gminy Jodłowa z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Jodłowa do zaciągnięcia zobowiązania finansowego długoterminowego na projekt pn "Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej w Jodłowej" 2011-12-29
Uchwała Nr XII/82/11 Rady Gminy Jodłowa z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy 2011-12-29
Uchwała Nr XII/83/11 Rady Gminy Jodłowa z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Jodłowa na lata 2012-2016 2011-12-29
Uchwała Nr XII/84/11 Rady Gminy Jodłowa z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie przyjęcia "Programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest la Gminy Jodłowa na lata 2010-2032 2011-12-29
Uchwała Nr XII/85/11 Rady Gminy Jodłowa z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Jodłowa 2011-12-29
Uchwała Nr XIII/86/11 Rady Gminy Jodłowa z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Jodłowa 2011-12-29
Uchwała Nr XIII/87/11 Rady Gminy Jodłowa z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn "Edukacyjna szansa dla najmłodszych w Gminie Jodłowa" 2011-12-29
Uchwała Nr XIII/88/11 Rady Gminy Jodłowa z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Jodłowa do zaciągnięcia zobowiązania finansowego długoterminowego na zadanie pn "Rozbudowa budynku nr 5 z przeznaczeniem na kuchnię" 2011-12-29
Uchwała Nr XIII/89/11 Rady Gminy Jodłowa z dnia 30 listopada 2011 roku zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Jodłowa do zaciągnięcia zobowiązania finansowego długoterminowego na zadanie pn "Przebudowa pomieszczeń budynku Nr 1A (Urząd Gminy)" 2011-12-29
Uchwała Nr XIII/90/11 Rady Gminy Jodłowa z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2011 rok 2011-12-29
Uchwała Nr XIII/91/11 Rady Gminy Jodłowa z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Jodłowa 2011-12-29
Uchwała Nr XIV/92/11 Rady Gminy Jodłowa z dnia 9 grudnia 2011 roku w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2011 rok 2011-12-29
Uchwała Nr XIV/93/11 Rady Gminy Jodłowa z dnia 9 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jodłowa 2011-12-29
Uchwała Nr XIV/94/11 Rady Gminy Jodłowa z dnia 9 grudnia 2011 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 2011-12-29
Uchwała Nr XV/95/11 Rady Gminy Jodłowa z dnia 9 grudnia 2011 roku w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości 2011-12-29
Uchwała Nr XVI/96/11 Rady Gminy Jodłowa z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jodłowa na 2012 rok. 2012-01-05
Uchwała Nr XVI/97/11 Rady Gminy Jodłowa z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Jodłowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012 2012-01-05
Uchwała Nr XVI/98/11 Rady Gminy Jodłowa z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2012 rok 2012-01-05
Uchwała Nr XVI/99/11 Rady Gminy Jodłowa z dnia 28 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Jodłowa do zaciągnięcia zobowiązania finansowego długoterminowego na zadanie pn "Przebudowa pomieszczeń budynku Nr 1A (Urząd Gminy)" 2012-01-05
Uchwała Nr XVI/100/11 Rady Gminy Jodłowa z dnia 28 grudnia 2011r. uchylająca uchwałę w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Jodłowa do zaciągnięcia zobowiązania finansowego długoterminowego na projekt pn "Opracowanie i wydanie albumu o Gminie Jodłowa" 2012-01-05
Uchwała Nr XVI/101/11 Rady Gminy Jodłowa z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Jodłowa do zaciągnięcia zobowiązania finansowego długoterminowego na realizację projektu "Remont infrastruktury publicznej zniszczonej przez powódź w Gminie Jodłowa" 2012-01-05
Uchwała Nr XVI/102/11 Rady Gminy Jodłowa z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Jodłowa na 2012 rok 2012-01-05
Uchwała Nr XVI/103/11 Rady Gminy Jodłowa z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jodłowej na 2012 r. 2012-01-05
Uchwała Nr XVI/104/11 Rady Gminy Jodłowa z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jodłowa 2012-01-05
Uchwała Nr XVI/105/11 Rady Gminy Jodłowa z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jodłowa 2012-01-05
Uchwała Nr XVI/106/11 Rady Gminy Jodłowa z dnia 28 grudnia 2011r. - Uchwała budżetowa Gminy Jodłowa na rok 2012 2012-01-05


  Ilość odwiedzin: 1355390